Scanning, analyse og behandling

NES Health systemet hviler på traditionel fysik og naturlove. Det er udviklet igennem mere end 30 år af australske Peter Fraser, professor i kinesisk medicin og akupunktur – ekspert.

Teorien bag er kort beskrevet som følgende:
Vores krop er en uhyre kompliceret organisme, som er opbygget af milliarder af celler, hvoraf alle er højt specialiserede til at varetage netop deres specifikke opgave. Alle celler er opbygget af molekyler, som er opbygget af atomer. Atomer er opbygget af elektrisk ladede partikler. Dvs. vores krop består af uendeligt mange små elektriske felter, også kaldet energifelter. Der foregår endvidere hele tiden et stort og konstant flow af information på kryds og tværs mellem celler, væv og organer via disse elektriske felter. Hvis der er forstyrrelser eller blokeringer i nogle af disse energi – og informationsfelter, fungerer vi ikke optimalt, fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

NES – systemet aflæser vores energi – og informationsfelter ved en scanning, hvor man blot lægger hånden på en lille boks. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

Ud fra scanningen anbefales relevant EMF behandling , som fjerner blokeringer i kroppens energi – og informationsfelter og forbereder dem til at tage imod efterfølgende behandling med relevante infoceuticals dråber. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

EMF – behandling foregår straks efter scanningen under sessionen, og behandlingen med dråber foregår hjemme hos klienten. Det er også muligt kun at lave EMF – behandling baseret på aktuelle symptomer uden forudgående scanning og efterfølgende behandling med infoceuticals.

Man kan få udført sin scanning med fokus på et bestemt symptom eller problem, både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt, eller man kan have et fokus på, hvad kroppen har mest behov for hjælp til lige nu og her.

I en NES – session får du:

  1. En scanning af kroppens energi – og informationsfelter.
  2. Gennemgang af scanningen. Hvad betyder det, der anbefales. Hvor og hvordan er din krop mest udfordret, og hvad betyder det rent fysisk og følelsesmæssigt. Du vil blive meget overrasket over, hvor meget denne scanning kommer i dybden.
  3. EMF – behandling af relevante områder i kroppen. Dette løsner for blokeringer i kroppens felter og forbereder dem på at kunne tage imod informationen i de relevante infoceuticals.
  4. 4 stk. relevante infoceuticals, som giver din krop de informationer, den skal bruge for at kunne rette op på forstyrrelserne i dens energi – og informationsfelter. Dette vil hjælpe den til at udnytte energi mere effektivt, give en bedre biologisk balance og ligevægt og et bedre helbred.

Det skal bemærkes, at NES scanning og – behandling ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.

NES beskæftiger sig med kroppens energimæssige og informative struktur, som ligger under dens biokemi. Kroppens energi – og informationsfelt kan lidt groft formuleret kaldes kroppens ”master operating system” – eller sagt på en anden måde softwaren, der styrer hardwaren. Denne ”software” fortæller kroppens biokemi, hvordan den skal organisere og strukturere sig selv. Hvis ”softwaren” fungerer perfekt, ved kroppen præcis, hvad den skal gøre og kan reparere sig selv. Kroppen er helt grundlæggende i stand til at arbejde ud fra et ”blueprint” eller en samling informationskoder for at opnå optimalt helbred og biologisk balance, den skal blot have de rigtige informationer. Derfor er information lige så vigtigt som energi.

Passende organiseret information og energi i kroppen giver optimalt ”blueprint” for biologisk ligevægt, balance og helbred, og man opnår fysisk, psykisk og følelsesmæssigt velbefindende. Når enten information eller energi i kroppen bliver forvredet, forringes helbred og velbefindende.

NES systemet (scanning, EMF – behandling og infoceuticals – behandling) er designet til at aflæse og kommunikere med kroppens energifelter, til at stimulere energiudnyttelse og til at korrigere informationsflow i kroppen, så den kan vende tilbage til optimalt helbred.

Scanning: Kroppens energi – og informationsfelter måles ved, gennem EMF´en, at sende information til kroppen om, hvordan de optimale felter er, og måle det signal, der kommer retur fra kroppen. Det kan sammenlignes med den måde, hvorpå flagermus navigerer og finder bytte, blot væsentligt mere detaljeret og specifikt. Eller sagt på en anden måde: Der er kortlagt ”billeder” af, hvordan alle kroppens energifelter skal have det, for at vi fungerer optimalt. Man ”viser” kroppen disse ”billeder” og måler kroppens svar på disse. Hvor der er overensstemmelse, er alt i orden; hvor der er afvigelser, trænger kroppen til hjælp til at rette op på afvigelserne. Dette gøres i NES med EMF – behandling og infoceuticals.

EMF – behandling: Behandling med et lille apparatur, som enten udsender meget svage elektriske signaler ved kontakt med kroppen eller pulserende elektromagnetiske bølger uden kontakt med kroppen. Det er lidt i stil med ultralydsbehandling hos en fysioterapeut, dog uendeligt mange gange mere specifikt og avanceret. Hvis man forestiller sig, at alle kroppens energi – og informationsfelter udgøres af alle sukkerkrystallerne i et glas med 1 kg sukker, vil ultralydsbehandling kun udgøre mindre end 10 g af alle disse sukkerkrystaller.

Syge, trætte og dårligt fungerende celler har et lavt elektrisk potentiale. Ved at tilføre energi af rette bølgelængder afhængigt af væv og problemstilling med EMF´en, øges cellernes elektriske potentiale, og de vender over tid tilbage til deres normale, optimale funktionsniveau. Dette stimulerer også nervesystemet og sender signal til hjernen om at anvende ressourcer på den specifikke kropsdel som led i kroppens naturlige selvhelbredelsessystem.

Kort sagt genindfører EMF´en et effektiv brug af energiressourcer i kroppen ved anvendelse af specifikke frekvenser som samstemmer energiudnyttelse, baseret på de organ – og vævsspecifikke frekvenser, teamet bag NES har kortlagt. Dette resulterer i øget velvære.

Infoceuticals – behandling: Infoceuticals er dråber bestående af plantemineraler i vand, kodet med specifik information til kroppens energi – og informationsfelter. Kodningen sker under fremstillingen af dråberne med påvirkning af strøm i varierende styrke og spænding. Når man indtager dråberne, modtages informationerne i kroppens energifelter, der så reagerer ved at begynde at korrigere sig selv. Vejledning i, hvordan dråberne skal tages, gives under sessionen. Dråberne er som standard konserveret med en lille smule alkohol. Hvis man af forskellige årsager ikke kan/må indtage alkohol, kan de bestilles med salt – konservering; dette forlænger dog leveringstiden med nogle dage, da dråberne i så fald skal specialfremstilles. Prisen vil være den samme.

Du kan læse mere om NES Health på:

www.neshealth.com
www.neshealth.com/science/how-nes-works/
www.neshealth.com/science/human-body-field/
www.neshealth.com/total-wellnes-system/nes-mihealth/
www.neshealth.com/total-wellnes-system/infoceuticals/
www.neshealth.com/science/